CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Sự kiện kéo dài 2 ngày này sẽ mang lại những hiểu biết có giá trị cho những người tham gia để hiểu các vấn đề và cơ hội chính trong thị trường năng lượng mặt trời đang bùng nổ ở Việt Nam.

Ngày 1: Thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2019
Lễ khai mạc Cắt băng khánh thành và địa chỉ chào đón
Tổng quan về thị trường năng lượng mặt trời Việt Nam và phân tích kịch bản đầu tư
Truyền tải và phân phối điện ở Việt Nam – Chuyển từ ngành lưới phát triển năng lượng mặt trời tươi sáng
Từ góc nhìn của người chơi trong ngành công nghiệp chính – Cơ hội và thách thức cho phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam

Ngày 2: Thứ tư 26 tháng 9 năm 2019
Diễn đàn 1:
Năng lượng mặt trời nổi
Diễn đàn phát triển tại Việt Nam
Diễn đàn 2:
Lưu trữ năng lượng
và phát triển lưới điện ở Việt Nam
Diễn đàn 3:
Mái nhà năng lượng mặt trời / C & I
Diễn đàn phát triển tại Việt Nam
Diễn đàn 4:
Đầu tư và tài chính